Vásárlási feltételek

 • A MoDeM Kft kizárólag ezen üzletszabályzat szerint szállít, az árukészlet folyamatosan változik, a termékek nem minden esetben vannak raktáron, ezért a szállítási határidő változhat. Az üzleti feltételek a vásárló minden ezt követő vásárlására is érvényesek. Az üzleti feltételek utánrendelésekre is vonatkoznak. Az üzleti feltételek a Magyar Köztársaság jogszabályai alapján érvényesek.
 • A MoDeM Kft. jogosult a szerződéstől visszalépni, ha:
 • A: tudomására jut , hogy a vásárló a szerződésben lefektetett feltételeknek nem tud vagy nem fog eleget tenni vagy megfelelni.
 • B: A szállítás, harmadik személy nemszálítása miatt nem lehetséges.
 • C: Mindenféle nem befolyásolható tényezők, amelyek a szállítást megnehezítik vagy megdrágítják. Visszalépés esetén a MoDeM Kft az árút visszaveheti, elhozhatja, vagy a visszaküldését kérheti. Az ebből eredő költségek a vásárlót terhelik. Visszalépés esetén a vásárlónak esetleges előlegfizetés ellenére sincs joga az árút visszatartani. A vevő az ezzel kapcsolatos fellebbezését külön eljárás során érvényesítheti.
 • Az árak magyar Forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák. A feltüntetett árak nem irányadóak, minden esetben kérje meg a termékek aktuális árát írásban vagy telefonon. A szerződéskötéskor külön meg nem határozott szolgáltatások, amelyek ellenben a szerződésben előírt feltételek elvégzéséhez szükségesek, vagy amelyek a vevő külön kérése, úgy ezek külön számlába lesznek állítva. Minden számla max. 10 napon belül esedékes. Nem időbeni fizetés esetén a MoDeM Kft jogosult az évi jegybanki kamat kétszeresével, külön értesítés nélkül, a késedelmi idő arányában, késedelmi kamatot felszámolni. A MoDeM Kft. ilyen esetben jogosult más üzletekből adódó mindenféle árkedvezmények és szolgáltatások stb. visszavonására, amíg az esedékes összeg ki nincs egyenlítve. Esedékes részletek nemfizetésekor minden üzleti szerződésből származó még nyitott összeg rögtön esedékessé válik. A vásárló a MoDeM Kft -vel szemben csak egyértelmű vagy jogilag megalapozott követeléssel léphet fel. Ugyanez vonatkozik az árú visszatartás esetére is. MoDeM jogosult résszállításokra is és ezek leszámlázására, amik számla ellenében fizetendők.
 • A megállapodott szállítási határidők lehetőség szerint be lesznek tartva. Minden, nem befolyásolható tényező miatt, mint pl. sztrájk, időjárás, stb. fellépő nemszállításért, késésért vagy károsodásért a MoDeM Kft. nem vállal felelősséget. A felelősség olyan esetben is ki van zárva, amely során a szállítás a vevő vagy a továbbá megbízott személyek miatt késik vagy elmarad. Ha a megállapodott szállítási határidő nem tartható, mert a szállító a szerződésben foglalt árút vagy az ehhez szükséges alkatrészt nem szállítja, úgy a MoDeM Kft. ezért nem felel. Külön érvényes, hogy a szállítással továbbá megbízottak nem a MoDeM Kft -hez tartozó személyek. A vevő semmi esetben sem jogosult a megkésett árú átvételének megtagadására.
 • Az árú a kiszállítási helytől a vásárló felelősségére történik. A szállítás a vevő költségére és felelősségére történik. Tekintet nélkül minden egyéni esetben meghatározott szállítási mód rizikóját a kiszállítástól a vevő viseli. Ha az árú el lesz hozva, úgy a felelősség az elhozatal bejelentésével lép érvénybe.
 • Reklamációkat és mindenféle más kifogást írásban az árú átvételétől számított egy héten belül, rejtett hibák esetén a hiba észlelését követő egy héten belül írásban, levélben vagy faxon a MoDeM Kft -nek címezve kell jelezni. Nem jogi személy esetében ez a szabályozás csak nyilvánvaló hiányosságokra vonatkozik. Reklamációk vagy más kifogások nem jogosítanak fel a vételár nem kifizetésére. A vevő köteles a MoDeM Kft- részére, alaptalan reklamációból származó kezelési költségeket megtéríteni.
 • Bizonyított hiányosságok esetében a MoDeM Kft választása szerint ezeket pótolja, vagy a reklamált árú visszaadása ellenében díjmentesen egy másik darabot ad. Továbbterjedő garanciális juttatások ki vannak zárva, kivéve, ha a MoDeM Kft pótszállítása nem sikerülne vagy a hiányosságok pótlását jogtalanul, megtagadná. Ilyen esetben a vevő a MoDeM Kft -nek egy megfelelő határidőponthoz kötve, lehetőséget ad ennek teljesítésére. Ennek eredménytelen lejárta esetében módosítást vagy árengedményt követelhet. Igért tulajdonságok hiánya esetében a következők érvényesek: A MoDeM Kft ingyenes hibaelhárítás által vagy ingyenes pótszállítás ellenében minden további kártérítési igényt elutasíthat, mindaddig, amíg egy ilyenfajta elhárítás vagy pótszállítás a megrendelő érdeke, és egy esetlegesen fellépő kár a MoDeM Kft által kártérítve van. Ha ez a lehetőség már nem áll fenn, akkor a vevő a törvényes garancia jogszabályok alapján járhat el, de ami egy esetleges kártérítési igény esetében minden esetben csak is a szállításkor előrelátható kártérítés mértékéig terjedhet ki. Olyan kártérítési igény, amely a megrendelt árú rendelési értékének négyszeresét meghaladja, és amelynek ígért tulajdonságai hiányzanak, úgy az nem kerül kárpótlásra. Amennyiben a megrendelő egy magasabb kártérítési igénnyel áll elő, úgy azok nem lesznek kárpótolva. A megrendelő egy nagyobb kár fellépését tartja valószínűleg, úgy az egy a további kár megelőzéséhez szükséges pótlást tartalmazhatja amelyet külön megállapodás tartalmaz. A szállítást illetve átvételt követő 6 hónappal minden kártérítési igény érvényét veszti.
 • Eltekintve a 8. Pont alatt meghatározottaktól, ki van zárva mindennemű olyan jellegű kártérítési igény, amely nem a szállított termékből fakadóan jelentkezett, mint pl. szerződéskötési hiányosságok, és amelyek szabályellenes eljárási formából keletkeztek. Kivételt képez, ha a MoDeM Kft részéről súlyos gondatlanság állt fenn. Kártérítési követelések minden esetben csak az előrelátható kár mértékéig korlátozódnak. Károk, amelyek az érintett mennyiség értékének négyszeresét meghaladják azok nem, kerülnek megtérítésre. Ha a megrendelő egy nagyobb kár fellépését tartja valószínűnek, úgy az a további megelőzéshez szükséges pótlást tartalmazhatja, amelyet külön megállapodás tartalmaz. Ez a szabályzás a MoDeM Kft munkatársai számára is érvényes.
 • Minden, szállításból vagy szerződésből származó szolgáltatásból a MoDeM Kft -vel szembeni követelés az ezt követő 6 hónap után érvényét veszti.
 • Az árú a MoDeM Kft tulajdona marad mindaddig, amíg a fizetésre bocsájtott mindennemű fizetőeszköz, váltó, csekk stb. kifizetésre nem kerül. A számlánál a tulajdoni jogosultság a MoDeM Kft követelésének biztosítására szolgál. A vásárló a tulajdonjogú termék továbbadásából származó követeléseit harmadik személlyel szemben már most a MoDeM Kft számára, követelései erejéig, engedményezi, attól függetlenül, hogy az árú tovább ill. nem lett feldolgozva, és hogy az egy vagy több felvásárló számára lett továbbértékesítve. A vevő a tulajdonjogot élvező árú kereskedelmi- vagy gyártói szerződés alapján történő továbbértékesítésére csak abban az esetben jogosult, ha az eladásból származó követeléseinek engedményezettje a MoDeM Kft. A vevő a tulajdonjoggal terhelt árú továbbforgalmazására kereskedelmi vagy gyártási szerződése alapján csak abban az esetben jogosult és felhatalmazással élhet, ha a továbbértékesítésből származó követelések a MoDeM Kft –re engedményezettek. Más jellegű rendelkezésre a vevő nem jogosult. A MoDeM Kft rendelkezésére a vevő köteles az engedményezést a harmadik személy tudomására hozni. Meghaladja a MoDeM Kft számára rendelkezésre bocsájtott biztosítékok értéke a követelések értékét 20% -a, úgy a MoDeM Kft a vevő ill. a kedvezményezéssel érintett harmadik személy igénye alapján a MoDeM Kft saját maghatározása alapján biztosítékok felszabadítására kötelezett. Ha a vevő fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a tulajdonjogból formált kötelezettségeit nem teljesíti, fizetéseit beszünteti, vagy vagyoni javai felett felszámolás indul el, úgy a teljes maradványérték azonnal esedékes, annak ellenére, hogy váltók késedelmes esedékességgel folyamatban vannak. Ilyen esetekben megszűnik használati joga az árú felett, és a MoDeM Kft követelheti vevőtől annak azonnali kiadását. Az ez által fellépő esetleges továbbforgalmazás költségei a vevőt terhelik. A MoDeM Kft függetlenül jogosult ezeket a költségeket átlagosan a szerződésben szereplő ár 50% -val beállítani. Az ezen túl fellépő költségeket a MoDeM Kft számlával köteles alátámasztani. Ha az összeg kisebb, mint a vevővel szemben még nyitott követelés plusz a visszaszerzés (továbbértékesítés) költségei, úgy azt a különbözetet a vevő köteles utólag kifizetni.
 • Minden a MoDeM Kft és a vásárló közötti szerződésből valamint más üzleti viszonyból fakadó jogi vita jogorvoslási helye mindaddig, amíg az jogi személyként lép fel, a Budapesti bíróság. MoDeM Kft-nek lehetősége van függetlenül, hogy milyen értékről van szó, választása szerint a budapesti bíróságot, mint első érvényes jogi testületet megnevezni. A MoDeM Kft választása szerint jogosult a vevő lakhelye szerinti illetékes bíróságon is jogait érvényesíteni.
 • Adatkezelés / Forrás: Törvényes Webáruház

  Az webáruház használata során a Modem Kft.a részére rendelkezésére bocsátott céges ill. személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Modem Kft. alvállalkozója. (Pl: Magyar Posta, Futárszolgáltat, a megrendelés
  kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).
  Ezen adatokat a Modem Kft.  kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás
  igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője
  beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A
  megrendelés folyamán rögzített adatokat a Modem Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek
  által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra
  kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során
  megadott adatokat a Modem Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a
  megadott elérhetőségek valamelyikén.
  Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a modem@modemkft.hu e-mail címen.

  A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló
  17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

  A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Modem Kft. általános szerződési feltételeit,
  továbbá adatkezelési elveit.
 

Vásárlási feltételek

A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat vagy MPL által), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás, Paypal, készpénz). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, MPL, stb. történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.
Szállítási módok:
Kiszállítási idő:
Szállítási díjak: (nem elég belinkelni a posta vagy a futárcég aloldalát)
Külföldre szállít-e, illetve annak részletei, ha van:

A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül/ nem minősül annak. A megkötött szerződést iktatják/nem iktatják, utólag hozzáférhető lesz/nem lesz hozzáférhető.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor (fax-szám, mail cím, telefon).

 

Gyártó szerint